Menu

PUB USER: Eva_marzo

Personal Information

First (Given) Name:
Ieva
Middle Name:
Last (Family) Name:
Abolte
Date Joined:
05/19/2016
E-Mail Address:
You must be Logged In To View!
Website:
None Provided
Gender:
Female
Profile:
Professional attitude, competence and accuracy. MA in Social Sciences, Bachelor's degree in Law.
Skype: balta_gamma

Translation (English to Latvian, Russian to Latvian), Interpreting, Editing/proofreading, Subtitling, Transcription, Project management.

Other skills Foreign language, Sales statistics, MS Office, manage the learning self, Interpretation work, Project management, Budget monitoring, Internet/intranet (information search), Interpreting, Addiction problems (knowledge), Internet
Image:
None Provided
Article Title: Russian - Latvian translation sample/Нотариальные действия
Date Created:
05/19/2016
Date Updated:
05/19/2016
Language:
Russian
Category:
Translation
TranslatorPub.Com Rank:
0
Views:
1110
Comments:
0
Ratings:
0, Average Rating: 0 (10 Max)
Text:
Kонсульские должностные лица имеют право совершать следующие нотариальные действия:

1)удостоверять сделки (в том числе договоры, завещания, доверенности), кроме договоров об отчуждении недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации;
2) свидетельствовать верность копий документов;

3) свидетельствовать подлинность подписи на документах;

4) свидетельствовать верность перевода документов с одного языка на другой;


Konsulārām amatpersonām ir tiesības veikt sekojošas notariālas darbības:
1)apliecināt darījumus (tajā skaitā līgumi, testamenti, pilnvaras), izņemot līgumus par nekustamā īpašuma atsavināšanu, kurš atrodas Krievijas Federācijas teritorijā;
2)apliecināt dokumenta kopijas īstumu;
3)apliecināt paraksta īstumu dokumentos ;
4)apliecināt dokumentu tulkojuma pareizību no vienas valodas uz citu.
Rate It!
You must be logged in to vote!

You can log in, or sign up for free, here!
Comments:
There are no comments on this yet, be the first below!
Post a new comment:
You must be logged in to comment!

You can log in, or sign up for free, here!
YouTube YouTube YouTube

©TranslatorPub.com 2021 All Rights Reserved.
Mail comments and suggestions to info@translatorpub.com | Privacy Policy | Sitemap.

Paypal     Paypal
Paypal     Paypal
Paypal