Menu

PUB USER: djulzzz

Personal Information

First (Given) Name:
Hyuliya
Middle Name:
Last (Family) Name:
Alit
Date Joined:
06/18/2011
E-Mail Address:
You must be Logged In To View!
Website:
None Provided
Gender:
Female
Profile:
None Specified
Image:
None Provided
Article Title: Geography of Tourism in Bulgaria
Date Created:
07/12/2011
Date Updated:
07/12/2011
Language:
English
Category:
Travel
TranslatorPub.Com Rank:
153
Views:
1694
Comments:
0
Ratings:
0, Average Rating: 0 (10 Max)
Text:
Geography of tourism in Bulgaria


Tourism is the fastest growing sector in the Bulgarian economy with excellent opportunities for foreign investment with high return on investment (ROI). Tourism is one of the key sectors in Bulgaria due to the excellent geographical location, remarkably rich nature, diverse relief and moderate continental climate.

For several decades now, under UNESCO sponsorship, attempts have been made to preserve the planet's most valuable cultural and natural heritage.The UNESCO List of World Heritage now features over 300 landmarks.
Nine Bulgarian wonders - seven cultural and two natural sites - are included among them: Rila Monastery, Nessebur, the Kazanlak Tomb, the Sveshtari Tomb, the Madara Horseman, Boyana Church, the Ivanovo Rock Monasteries, Pirin National Park, and Sreburna Lake.

Tourism has long history in Bulgaria – back to Thracian times. Balneology resorts have the longest history – Greeks and Romans have build castles, fortresses and houses around the hot mineral wells. (The Roman terms in Varna)
During the first and the second BG kingdom – international tourism for education and trading. Bulgaria was under Ottoman yoke for almost 500 years. The only form of tourism was for wealthy people who travelled to Turkish markets.
Turkish leaders also practiced recreation at Bulgarian mineral sources – Sofia, Hisariya, Sandanski.
Big monasteries also played role for keeping the Bulgarian spirit and supporting pilgrimage – Rila monastery, Bachkovo monastery, etc.


География на туризма в България

Туризмът е най – бързо развиващият се сектор в българската икономика, той е с отлични възможности за инвестиране от чуждестранни инвеститори, чийто инвестиции ще са с голяма възвращаемост. Туризмът е ключов сектор за България зареди благоприятното си географско местоположение, удивителната природа, разнообразен релеф и умерено-континентален климат.
За няколко десетилетия, със съдействието на ЮНЕСКО, се защитават най – ценните културни и природни наследства на планетата. Списъкът на ЮНЕСКО със световното наследство до момента включва 300 забележителности. Девет български уникални места, от които седем културни и два природни резервата: Рилски манастир, Несебър, Казанлъшката гробница, Свещарската гробница, Мадарския конник, Църквата Бояна, Ивановски скален манастир, Национален парк Пирин и езерото Сребърна.
Туризмът в България има голяма история, която стартира от времето на траките. Балнеоложките курорти имат най – богатата история. Още гърците и хората от Римската империя строяли дворци, крепости и къщи край горещите минерални извори. По време на Първото и Второто български кралства са били популярни: туризмът с образователно цел и туризмът с търговска цел. България е била под Османска власт почти 500 години. Единствената форма на туризъм, по него време, са можели да си позволят само заможните хора и то било с цел да пазаруват от турските пазари.
Турските поробители също се освежавали в минералните извори – София, Хисаря, Сандански. Големите манастири изиграли голяма роля в запазването на българския дух и поддържането на духовния живот някои от тях са: Рилският манастир, Бачковският манастир и др.

Rate It!
You must be logged in to vote!

You can log in, or sign up for free, here!
Comments:
There are no comments on this yet, be the first below!
Post a new comment:
You must be logged in to comment!

You can log in, or sign up for free, here!
YouTube YouTube YouTube

©TranslatorPub.com 2021 All Rights Reserved.
Mail comments and suggestions to info@translatorpub.com | Privacy Policy | Sitemap.

Paypal     Paypal
Paypal     Paypal
Paypal