Welcome to TranslatorPub.Com!

USUARIO PUB: KSughyan

Informacion Personal

Primer nombre:
Karen
Segundo nombre:
Alexander
Apellido:
Sughyan
Fecha de suscripcion:
01/28/2009
Direccion de correo:
Debes iniciar sesion para ver!
Website:
Ninguna suministrada
Genero:
Masculino
Perfil:
Little is needed to be happy, so little that people seldom ever can discern it.

Miscommunication, in particular that caused by incomprehensible mistranslation lessens the needed little.

I can make you a little happier by providing comprehensible translations.Titulo de articulo: The Sphere of Regulation of EU Legislation
Fecha de creacion:
02/04/2009
Ultima actualizacion:
02/04/2009
Idioma:
English
Categoria:
Translation
Rango de TranslatorPub.Com:
75
Vistas:
1552
Comentarios:
0
Valoracion:
0, Puntaje promedio: 0 (10 Max)
Texto:
Source text - Armenian
Վիճակագրական հիմնավոր հիմքերն անհրաժեշտ են մի շարք ոլորտներում քաղաքականություն վարելու համար, մինչդեռ այս գլխի համար օրենսդրական acquis-ի ընդունումը, որպես այդպիսին, իրենից հիմնախնդիր չի ներկայացնում: Հիմնախնդիրը ավելի շուտ կապված է մշտական և կայուն եղանակով երկրների կողմից ճշգրիտ և ներդաշնակեցված տվյալների ապահովման կարողությունների հետ:
1997թ. փետրվարին Եվրամիության խորհուրդը ընդունեց թիվ 322 կանոնակարգը, որը հայտնի է որպես Համայնքային վիճակագրության մասին ակտ: Այս կանոնակարգը ընդգծում է ազգային և համայնքային վիճակագրական հաստատությունների միջև պատասխանատվությունների բաժանումը: Գիտականորեն անկախ, արժանահավատ, անկողմնակալ և թափանցիկ վիճակագրական տեղեկատվություն երաշխավորող հիմնարար սկզբունքներն արտացոլվել են սույն Ակտում:
Բոլոր երկրներն ընդունել են acquis-ը և, ընդհանուր առմամբ, առկա է հիմնական սկզբունքներին համապատասխանելիության բավականին բարձր մակարդակ: Վիճակագրության ոլորտում համագործակցությունն այս երկրների հետ վերջին տարիներին ամրապնդվել է թե° Eurostat-ի (մասնակիորեն օժանդակվել է PHARE ծրագրով) հետ երկկողմանի հիմքերի վրա, թե° միջազգային կազմակերպությունների, մասնավորապես ՄԱԿ-ի, ԱՄՀ-ի և ՍՀԶԿ-ի հետ համագործակցության շրջանակներում:
Վիճակագրական acquis-ը ներառում է հետևյալ հատվածները.
• Վիճակագրական ենթակառուցվածք,
• Ժողովրդագրական և սոցիալական վիճակագրություն,
• Տնտեսական վիճակագրություն` մակրոտնտեսական վիճակագրություն,
• Բիզնես վիճակագրություն,
• Դրամավարկային, ֆինանսական և առևտրային վիճակագրություն և վճարային հաշվեկշռի վիճակագրություն,
• Գյուղատնտեսություն, անտառագործություն և ձկնորսություն/ձկնարդյունաբերություն,
• Բազմաբնագավառ վիճակագրություն:

Translation - English
Solid grounds for statistics are necessary to carry out policies in a number of fields, while, for the purposes of this chapter, the acceptance of legislative acquis is not a problem in itself. The problem is rather related to capabilities for ensuring accurate and harmonised data transfer by countries in a permanent and stable manner.
In February 1997, the European Council adopted Regulation 322, known as the Act on Community Statistics. This Regulation emphasizes the split of responsibilities between statistical institutions of communities. The fundamental principles ensuring exchange of scientifically independent, reliable, impartial and transparent statistical information are reflected in this Act.
All countries have adopted the acquis and, in general, there is a quite high level of compliance with the main principles. In recent years, the cooperation with these countries in the sphere of statistics has been strengthened both on the bilateral basis of Eurostat (in particular, supported by PHARE Project) and within the framework of cooperation with international organizations, particularly with UN, IMF, and OECD.
The statistical acquis includes the following sections:
• Statistical infrastructure;
• Demographic and social statistics;
• Economic statistics - Macroeconomic statistics;
• Business statistics;
• Monetary, Financial and Trade statistics, and statistics of Balance of Payments;
• Agriculture, forestry, and fishery;
• Multi-domain statistics.
Rate It!
You must be logged in to vote!

You can log in, or sign up for free, here!
Comments:
There are no comments on this yet, be the first below!
Post a new comment:
You must be logged in to comment!

You can log in, or sign up for free, here!
YouTube YouTube YouTube

©TranslatorPub.com 2020 All Rights Reserved.
Mail comments and suggestions to info@translatorpub.com | Privacy Policy | Sitemap.

Paypal     Paypal
Paypal     Paypal
Paypal